Notársky úradRealitná agentúra

 

Profil 
Notárska činnosť 
Jazyky 
Linky 
Kontakt 
Mapa 

 

Notársky úrad JUDr. Dagmar Bizoňovej má sídlo v centrálnej časti Mesta Nitra na Farskej ulici. Je otvorený pre verejnosť v úradných hodinách a v prípade dohody s klientom aj inom dohodnutom čase.

Notársky úrad JUDr. Dagmar Bizoňovej vykonáva všetky úkony notárskej činnosti v súlade s ustanoveniami Zákona č. 323/1992 Zb. (Notársky poriadok) a činnosť súdneho komisára.

Sľub notára: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať Ústavou a ostatnými zákonmi, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem ich uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pri výkone notárskej činnosti a činnosti súdneho komisára budem postupovať nezávisle, nestranne a spravodlivo a budem dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s notárskou činnosťou“.

Každá fyzická a právnická osoba má právo slobodne si vybrať notára (s výnimkou činnosti notára - súdneho komisára v dedičskom konaní). Notár si musí po celú dobu svojho mandátu zachovať profesionálnu nezávislosť a nezainteresovanosť, ako dôverník svojho klienta je notár viazaný mlčanlivosťou.