Notársky úradRealitná agentúra

 

Profil 
Notárska činnosť 
Jazyky 
Linky 
Kontakt 
Mapa 

 

V prípade, ak prostredníctvom Notárskeho úradu JUDr. Dagmar Bizoňovej uskutočníte kúpnu, darovaciu alebo inú zmluvu k nehnuteľnostiam, získate výhodu možnosti elektronického podania návrhu na vklad, čím sa poplatok na kataster zníži iba na 18 EUR (miesto 66 EUR) alebo na 118 EUR (miesto 266 EUR) pri urýchlenom vklade.

Zákonom SNR č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení nasl. zák., je upravené postavenie a činnosť notárov.

N o t á r   je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.

 Notárskou činnosťou je:

 1. spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch: - notár spisuje a vydáva verejné listiny (notárske zápisnice) o právnych úkonoch. Notárske zápisnice obsahujú jednostranné právne úkony a dvojstranné právne úkony.
 2. osvedčovanie právne významných skutočností: - na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosť alebo skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo s ktorými by mohli byť spojené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia:
  • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia),
  • o pravosti podpisu na listine (legalizácia),
  • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo,
  • o protestácii zmeniek,
  • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
  • o tom, že je niekto nažive,
  • o vyhlásení o vydržaní,
  • o iných skutočnostiach,
 3. konanie vo veciach notárskych úschov: - notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy:
  • listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť,
  • peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi,
  • peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.
 4. úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov: - notár spisuje právne úkony, ktoré sú vedené centrálnych registroch (NCR), Notárska komora Slovenskej republiky vedie tieto centrálne registre:
  • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) – notár v ňom registruje záložné práva k hnuteľným veciam, pohľadávkam, k podniku, resp. časti podniku, zmeny v údajoch registra, výkon alebo výmaz záložného práva. Notár vydáva za poplatok aj výpisy z tohto registra. Záložné právo možno zriadiť na základe zmluvy, zákona, rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu alebo osvedčenia o dedičstve v zmysle prísl. ustanovení Občianskeho zákonníka. Registrácia prebieha na základe žiadosti, na ktorej svojim podpisom žiadateľ potvrdí správnosť registrovaných údajov
  • Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo) – notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov podľa Zákona o dani z príjmu
  • Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz) – obsahuje registrované notárske zápisnice
  • Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop) – notár v ňom registruje osvedčenia pravosti podpisov
  • Notársky centrálny register závetov (NCRza) – obsahuje registrované závety, listiny o vydedení, listiny o ich odvolaní a iné právne úkony pre prípad smrti
  • Notársky centrálny register dobrovoľných dražieb (NCRdr) – notár v ňom registruje dobrovoľné dražby v zmysle prísl. právnych predpisov
  • Notársky centrálny register listín (NCRls) – notár ukladá prvopis notárskej zápisnice so všetkými jej prílohami v elektronickej podobe do Notárskeho centrálneho registra listín, pričom prvopis notárskej zápisnice sa ukladá opatrený podpismi účastníkov, odtlačkom úradnej pečiatky notára a jeho podpisom po naskenovaní. Súčasne sa do tohto registra ukladajú súkromné listiny.
 5. ďalšie činnosti podľa tohto zákona v jeho aktuálnom znení: notár môže fyzickým osobám a právnickým osobám poskytovať právne rady, spisovať iné listiny a vykonávať správu ich majetku, alebo ich zastupovať v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak.